top of page

Privacyverklaring

Asbestwebinar.be is een tijdelijk initiatief van het advocatenkantoor Bramvandromme.be.

Jouw privacy is belangrijk.

In principe worden bij het gebruik van deze website geen persoonsgegevens verwerkt in de zin van de Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (kortweg ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming’).

De gegevens die je, zelf, toch zou meedelen bij het gebruik van de website, zoals bij het invullen van het inschrijvings formulier voor de webinars, of indien je mij rechtstreeks via e-mail contacteert, worden wel verwerkt door Bram Vandromme advocatenkantoor.

Hierbij wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerespecteerd.

De doeleinden van deze gegevens zijn de volgende:

- communicatie met jouw als gebruiker met betrekking tot de webinars, zowel in voorbereiding als nadien; 

- jouw e-mailadres en/of adres kan worden gebruikt voor marketingdoeleinden, om je op de hoogte te houden van onze activiteiten of om je in te lichten over onderwerpen die je mogelijk kunnen interesseren. Dit kan bijvoorbeeld via een nieuwsbrief waarop je ook via de website van het kantoor (bramvandromme.be), dat deze asbestwebinars organiseert, ook kan inschrijven.

 

De verwerkte persoonsgegevens worden niet aan derden meegedeeld, behoudens dit door de wet of rechtbank wordt opgelegd.

 

Je hebt als gebruiker het recht om kennis te krijgen van (a) het al dan niet bestaan van verwerkingen betreffende zijn persoonsgegevens, (b) de concrete doeleinden van deze verwerkingen, (c) de categorieën gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben en (d) de categorieën ontvangers aan wie de gegevens worden verstrekt. Je kan als gebruiker de gegevens opvragen die over jou werden verwerkt, maar ook informatie over de oorsprong van die gegevens.

 

Als gebruiker heb je het recht om kosteloos verbeteringen aan te brengen aan alles persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Eenieder is gerechtigd alle onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben kosteloos te doen verbeteren. Eenieder mag zich ook verzetten tegen het verwerken van de desbetreffende persoonsgegevens. Hiervoor dien je dan wel jouw identiteit aan te tonen.

 

Je kan, bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, Mr. Bram Vandromme bereiken per e-mail via info@asbestwebinar.be of info@bramvandromme.be.

 

Wanneer je van oordeel bent dat voormelde rechten door ons niet worden gerespecteerd en klacht wenst neer te leggen, kan je zich richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, contact@apd-gba.be).
 

bottom of page